ग्रेफाइट टाइल

  • ग्रेफाइट टाइल

    ग्रेफाइट टाइल

    ग्रेफाइट टाइललाई हेक्सी कम्पनीले विद्युतीय भट्टीमा तामाको टाउको विद्युतीय टाइलको उच्च लागत र छोटो सेवा जीवनका दोषहरूको लागि डिजाइन र सुधार गरेको हो।